logo  

 

Drets dels infants

En l’àmbit internacional, els drets dels infants estan recollits a la Declaració Universal dels drets de l’infant, aprovada per les Nacions Unides el 20 de novembre de 1959, i a la Convenció sobre els drets de l’infant, adoptada el 20 de novembre de 1989 i ratificada per 189 països (tots els països del món, excepte els Estats Units i Somàlia).

Amb l’aprovació d’aquest tractat internacional s’inaugura un nou període per a la infància, que deixa de ser considerada únicament com a objecte de protecció i beneficència, per passar a considerar l’infant com a subjecte amb drets civils i polítics, reconeixent la seva plena ciutadania i protagonisme social.

La Convenció sobre els drets de l’infant conté 54 articles que es basen en quatre pilars principals: la no discriminació, l’interès superior de l’infant, el dret a la vida i la perspectiva de la infància. 

L’Estat espanyol va adoptar la Convenció el 1990 i Catalunya s’hi va sumar amb l’aprovació de la Resolució 194/III, de 7 de març de 1991, on es proclama, entre altres qüestions, l’interès superior de l’infant, i s’afirma la necessitat de fer conèixer els drets de la infància a la ciutadania en general.

La Convenció obliga als estats membre a prendre mesures concretes per garantir el compliment dels drets dels infants, com ara l’adequació de les seves lleis per l’aplicació de la Convenció, l’establiment d’òrgans de coordinació i supervisió, la sensibilització social, la reunió de dades de gran abast, la formació en drets dels infants, la formulació i aplicació de plans d’infància o la difusió de la Convenció entre els propis infants i els adults.

Els estats han de rendir comptes del compliment de la Convenció al seu territori a través d’informes periòdics adreçats al Comitè dels Drets de l’Infant, òrgan de Nacions Unides amb seu a Ginebra encarregat de vetllar per l’aplicació dels drets dels infants al món. Un cop revisats els informes dels Estats, el Comitè emet les seves recomanacions, una sèrie d’observacions sobre el grau de compliment dels drets de l’infant a cada país.

Enllaços:

 

  txt